פרויד, קליין וביון והעמדה ה"יהודית" של ויניקוט: על נוכחותו של המוות בחיי היומיום

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar Statistics
Metadaten
Author details:Admiʾel Kosman
Parent title (English):Alter Life
translated title (English):Freud, Klein and Bion – and Winnicott's “Jewish Position”: On the Presence of Death in Everyday Life
Publication type:Part of Periodical
Language:Hebrew
Year of first publication:2020
Year of completion:2020
Publishing institution:Universität Potsdam
Release date:2021/02/23
Issue:February 2020
Organizational units:Philosophische Fakultät / Institut für Jüdische Theologie