Τριάντα χρόνια ελληνογερμανικής μετανάστευσης και παλιννόστησης : Σχολικά προβλήματα και κοινωνική ένταξη των παιδιών των μεταναστών στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στην Ελλάδα = Dreißig Jahre griechisch-deutsche Migration und Remigration : Schulprobleme und soziale Integration der Migrantenkinder in der Bundesrepublik Deutschland und in Griechenland

  • Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 2. Ποσοτικά δεδομένα 3. Η σχολική κατάσταση κατά τη μετανάστευση 3.1. Η κατάσταση στο κανονικό γερμανικό σχολείο 3.2. Διδασκαλία μητρικής γλώσσας, εθνικές τάξεις και εθνικά σχολεία στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 4. Η κατάσταση μετά την παλιννόστηση 4.1. Η κατάσταση στο κανονικό ελληνικό σχολείο 4.2. Ειδικά μέτρα για παλιννοστούντα παιδιάστην Ελλάδα 5. Ανακεφαλαίωση - συμπεράσματα
  • Inhalt: 1. Einführende Bemerkungen 2. Quantitative Verhältnisse 3. Die schulische Situation während der Migration 3.1. Die Situation in der deutschen Schule 3.2. Muttersprachlicher Unterricht, Nationalklassen und -schulen in der BRD 4. Die Situation nach der Rückkehr 4.1. Die Situation in der Regelschule 4.2. Besondere Maßnahmen für Rückkehrerkinder in Griechenland 5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Download full text files

  • Dokument_1.pdf(mul)
    (1513KB)

    SHA-1:f6836ef33d6d0a7b751d6e6724b73b9ccc36add2

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar Statistics
Metadaten
Author:Diether Hopf
URN:urn:nbn:de:kobv:517-opus-45323
Series (Serial Number):Postprints der Universität Potsdam : Humanwissenschaftliche Reihe (paper 188)
Document Type:Postprint
Language:Multiple languages
Year of Completion:1991
Publishing Institution:Universität Potsdam
Release Date:2010/07/26
Source:Τριάντα χρόνια ελληνογερμανικής μετανάστευσης και παλιννόστησης = Dreißig Jahre griechisch-deutsche Migration und Remigration / Diether Hopf. - Θεσσαλονίκη : Έκδοση Γερμανικού Ινστιτούτου Γκαίτε, 1991. - 40 Σ.
Organizational units:Humanwissenschaftliche Fakultät / Institut für Erziehungswissenschaft
Dewey Decimal Classification:3 Sozialwissenschaften / 37 Bildung und Erziehung / 370 Bildung und Erziehung
Licence (German):License LogoKeine Nutzungslizenz vergeben - es gilt das deutsche Urheberrecht